Històric

Consulta l’històric de projectes realitzats a la Fundació

Amb aquesta iniciativa es pretén que les mares, els pares i els infants interactuïn junts a la classe a partir de tasques preparades per a dur-les a terme en petits grups i que les famílies experimentin el sentiment de pertinença a l’escola i la satisfacció de veure avançar els seus fills i filles tot jugant amb la llengua i aprenent amb ells. Finançament: Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (2016-2018). Fundació PRESME.

Consisteix en l’organització d’un seguit de tallers adreçats a les famílies de nens i nenes de diverses escoles amb diferents problemàtiques, caracteritzades, però pel fet de tenir una forta població d’origen immigrat, per tal de fomentar l’ús social del català i la comunicació família-escola, com a eina fonamental per a la cohesió social. Finançament: Institut Català de les Dones. Departament d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona. Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (2009-2015). Fundació PRESME.

L’objectiu general del projecte és desenvolupar un programa d’intervenció breu de caràcter preventiu i proactiu per a famílies amb criatures petites, amb dificultats i risc d’exclusió social per tal d’actuar sobre els factors de risc i sobre la qualitat de les interaccions pares-fills. És una experiència pilot generalitzable de treball multifamiliar en el marc escolar. Finançament: Fundació ACSAR (2011) i Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (2012). Fundació PRESME.

S’ha treballat amb avis de nens de dues escoles públiques del barri de Vallcarca-Penitents a Gràcia que han col·laborat de manera voluntària en la tasca de l’aprenentatge de la lectoescriptura dels nens de P4, P5 i primer de Primària. Ha consistit en un seguit de tallers a l’escola amb una freqüència setmanal o quinzenal on els avis han treballat en grups de nens que presentaven nivells compatibles. Finançament: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya (2011). Fundació PRESME (2012).

Apropar els coneixements formals i informals a través del diàleg entre l’escola i la família sobre qüestions matemàtiques de la vida quotidiana. Finançament: Llengua i Cohesió Social de la Generalitat de Catalunya (2007-2010). Fundació PRESME.

Aquests tallers pretenen el foment de la comunicació entre dones autòctones i immigrades, i l’ús de la llengua catalana. També estan adreçats a afavorir les relacions família-escola així com les competències i el mateix benestar de les dones. Finançament: Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (2008). Departament d’Interculturalitat i Cohesió Social de “La Caixa” (2009). Fundació PRESME.

L’objectiu és la millora de les relacions entre mares de diferents cultures i, a més, promoure l’aprenentatge de la llengua catalana a partir de situacions estructurades de joc amb els seus fills. Finançament: Departament de Presidència, Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (2006-2007). Fundació PRESME.

Aquesta experiència consisteix a fer partícips als pares i mares dels nens i nenes del parvulari del CEIP La Monjoia en l’aprenentatge dels seus fills. Finançament: ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i Universitat de Vic (2005). Fundació PRESME.

S’ha continuat desenvolupant un programa d’intervenció breu de caràcter preventiu i proactiu adreçat a famílies amb criatures petites, amb dificultats i risc d’exclusió social per tal de poder actuar sobre els factors de risc i sobre la qualitat de les interaccions pares-fills. És un programa doncs que pretén millorar la qualitat de la interacció familiar i d’implicar les famílies en la dinàmica de l’escola intervenint en el mateix context educatiu i treballant pel canvi en grup. Finançament: Fundació ACSAR (2011) i Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (2012). Ajuntament de Barcelona 2014 i 2015. Fundació PRESME.

Es tracta de promoure oportunitats educatives, contenidores de seguretat i individualitzades, per a la prevenció en salut mental i de situacions de risc i drogodependències i mitjançant una aproximació global i integral a l’adolescent i al seu context, a partir del seguiment individual dels joves i el treball interdisciplinari i en xarxa. Finançament: Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (2009). Fundació PRESME (2009-2010).

Es tracta d’una experiència pilot que pretén ser exemple de bona pràctica per a municipis petits, basada en un model d’intervenció per l’acompanyament en la transició al món laboral a partir de la tutorització individual i la possibilitat de la creació i l’oferiment de noves alternatives formatives, així com alguna iniciativa per l’autoocupació, que puguin ser compartides amb altres poblacions petites de la zona, afavorint la xarxa i l’associacionisme entre elles. Finançament: Departament d’Educació, Diputació de Barcelona (2009-2010). Fundació PRESME.

Estudi de les característiques personals i vulnerabilitats d’un grup de joves, així com els perfils laborals requerits per elaborar models d’acompanyament per llur incorporació al món del treball. Finançament: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (2008-2009) i Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau. Fundació PRESME.

El projecte pretén analitzar el fenomen dels comportaments disruptius i violents dels adolescents i joves, des d’un abordatge sistèmic, que tingui en compte la dimensió individual, familiar i escolar. S’han presentat els resultats de l’estudi en el I Congrés Internacional de Joventut i Societat organitzat per la Universitat de Girona. Finançament: Fundació PRESME (2007-2008).

Elaboració de models d’intervenció que puguin ser generalitzables i exemples de bona pràctica. Segona fase del projecte anterior. Finançament: Fundació PRESME (2007-2008).

Reflexió i proposta de model orientatiu per a intervencions adreçades a millorar el desenvolupament i les oportunitats dels joves de poblacions petites. Finançament: Diputació de Barcelona (2008). Fundació PRESME.

El projecte pretén contribuir a millorar la fràgil i difícil situació dels menors immigrats sols i a donar resposta a les necessitats de caràcter emocional i educatiu que presenten aquests joves. Així mateix, pretén contribuir a donar resposta a les dificultats que presenten molts d’ells per adaptar-se al nou país i als requeriments i exigències escolars. Es treballa amb una modalitat d’intervenció de caràcter multidisciplinari, amb grups d’un màxim de 10 joves matriculats a instituts. L’objectiu és fer un acompanyament emocional, treballar les competències lingüístiques i comunicatives, matemàtiques i ciutadanes i ajudar-los que puguin anar desenvolupant un projecte personal i educatiu propi. Finançament: Departament d’Educació de la Diputació de Barcelona (2018 i 2019). Fundació PRESME i col·laboració de l’Institut de Serveis Socials de Barcelona.

Es tracta d’un projecte, que es desenvolupa en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona. Té com a objectiu: ajudar al suport acadèmic i dur a terme una tutorització de joves en risc de fracàs escolar i d’abandonament prematur del sistema educatiu, i millorar les taxes d’escolarització en els estudis postobligatoris de joves dels barris de Nou Barris, Ciutat Vella i Sant Martí. Té la continuïtat amb el nom de projecte “Projecta’t”. Finançament: Acció Social de “La Caixa” (2013). Ajuntament de Barcelona, Cursos de 2014 a 2019. Fundació PRESME.

És un projecte d’acompanyament i tutorització, per a facilitar l’accés a la Universitat, d’adolescents i joves que acaben d’arribar a Barcelona provinents de famílies reagrupades. Es va desenvolupar en col·laboració amb la Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona. Es pretén abordar de manera específica l’acollida d’adolescents de famílies immigrades d’edats compreses entre els 18 i els 20 anys que arriben dels seus països amb experiències d’èxit escolar i amb ganes de seguir el seu procés de formació. L’objectiu és prevenir situacions, malauradament freqüents, de joves que arriben amb ganes de seguir formant-se i de consolidar un projecte de vida al país on s’ha establert la seva família, però que veuen truncades les seves il·lusions. Finançament: Ajuntament de Barcelona (2012-2021), i Diputació de Barcelona (2012). Fundació PRESME.

La proposta consisteix en intervencions breus en què es treballa conjuntament amb famílies, infants i escoles, si s’escau. Es tracta de continuar la tasca de col·laboració iniciada amb els Serveis Socials d’Horta, concretament en el seu programa d’atenció a dones que han patit violència de gènere. Els professionals fan una tasca d’atenció i suport a les dones i de seguiment dels seus fills. Finançament: Àrea d’atenció a les persones, Diputació de Barcelona (2013).

Es tracta d’estudiar i analitzar la realitat familiar, social i escolar de les noies de l’escola La Sínia de Vic, i col·laborar amb l’escola, la família i la xarxa socioeducativa de la zona, per tal d’elaborar estratègies adreçades a la prevenció del fracàs escolar i a l’orientació personal i en la futura orientació professional, basades en l’acompanyament grupal i individual. Finançament: Institut Català de les Dones i Fundació PRESME (2012).

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un programa d’intervenció breu de caràcter preventiu i proactiu per a famílies amb dificultats i risc d’exclusió social amb criatures petites, per tal d’actuar sobre els factors de risc actuant sobre la qualitat de les interaccions pares-fills. Finançament: La Caixa (2011-2012).

Es tracta d’una experiència pilot que pretén ser exemple de bona pràctica per a municipis petits, basada en un model d’intervenció per l’acompanyament en la transició al món laboral a partir de la tutorització individual i la possibilitat de la creació i l’oferiment de noves alternatives formatives, així com alguna iniciativa per l’autoocupació, que puguin ser compartides amb altres poblacions petites de la zona, afavorint la xarxa i l’associacionisme entre elles. Finançament: Departament d’Educació, Diputació de Barcelona (2009-2010) Fundació PRESME.

El projecte, realitzat juntament amb INTRESS, té com a objectiu conèixer millor les dificultats d’aprenentatge i d’integració a l’escola dels nens/es adoptats i ajudar a les famílies a comprendre millor aquestes dificultats, i a les escoles a poder afavorir la seva integració. Finançament: Departament d’Acció Social i Família, Generalitat de Catalunya i Fundació PRESME (2010).

Estudi de les competències laborals i socials bàsiques en un espai de lleure. Finançament: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau. Fundació ACSAR (2006-2008).

Finançament: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (2005-2006).

Donar resposta a les necessitats relacionades amb la integració del col·lectiu infantil i juvenil immigrat assentat al barri de Sant Francesc. Finançament: Fundació Caixa de Sabadell (2005-2006).

Es tracta de millorar la integració d’alumnes amb greus dificultats d’aprenentatge a l’escola secundària Súnion. Finançament: Escola Súnion-Fundació PRESME (2005-2007).

Elaboració del Pla d’Acollida a l’escola La Floresta de Sant Cugat (2004-2005)

La proposta consisteix en la formació d’un grup de suport i de treball per pares i mares de nens i nenes amb la síndrome d’Asperger, una forma dels anomenats trastorns de l’espectre autista que s’han trobat en quatre sessions. Es tracta de centrar-se en les necessitats dels nens, identificar-les en cada cas, i oferir-los les oportunitats educatives i d’aprenentatge necessàries per al seu desenvolupament. Finançament: Departament de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona 2014. Fundació PRESME.

PRESME presenta aquesta proposta com una experiència pilot. Consisteix a proporcionar un espai per a pares i mares d’adolescents entre 12 i 20 anys que visquin en la ciutat de Barcelona. Parteix de l’interès i el compromís de contribuir a la millora de l’abordatge de l’adolescència des de la visió dels pares, fomentant un major coneixement d’una etapa vital que cada cop adquireix més complexitat, tant per als pares com per als mateixos adolescents.
L’objectiu és empoderar els pares a través de tallers interactius per afavorir l’autoconeixement, treballar per a la millora de les funcions parentals, l’assertivitat i la capacitat per posar límits. Tot això en un context d’escolta, que afavoreixi compartir experiències i parlar de dificultats, però sempre amb l’acompanyament i direcció d’un professional expert en adolescència. Finançament: Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya 2015. Fundació PRESME.

Organització i coordinació de la pàgina web d’assessorament a pares i mares del CEM de Barcelona, fins al 2007. Actualment, duem a terme els assessoraments psicològics. Finançament: Consell Escolar Municipal. Ajuntament de Barcelona. Fundació PRESME.

Es tracta d’una nova iniciativa de PRESME en la seva tasca de prevenció primària. Consisteix en un seguit de trobades de pares i mares de les escoles públiques del barri, amb la col·laboració de la Biblioteca Jaume Fuster, de l’EAP, el CRP i els equips de les escoles implicades. En aquestes trobades es tracten temes relacionats amb la criança i l’educació i es dona resposta a les necessitats i les qüestions de les famílies. Finançament: Fundació ACSAR (2010) i Fundació PRESME.
Col·laboració amb l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona) en el marc del programa “Educar és estimar”.