Serveis clínics

Els Serveis Clínics de PRESME ofereixen ajuda i orientació en relació a dificultats o a qualsevol qüestió relacionada amb la salut mental en forma d’assessoraments, diagnòstics, seguiments i tractaments.
Atenem tant a persones adultes com a infants, adolescents i les seves famílies

Poder parlar amb algú sobre qüestions de salut mental o de preocupacions relacionades amb el benestar emocional, propi o de les persones properes pot atemorir. Aquesta mena de problemes són, però, molt comuns.

Amb els tractaments psicològics es tracta de treballar conjuntament per tal de facilitar la comprensió de l’origen del malestar excessiu i l’adquisició de nous recursos que facin possible canvis que millorin el benestar emocional i la qualitat de vida de la persona.

Fer de pares pot resultar molt estressant, però ho és especialment quan els infants presenten dificultats emocionals, de comportament o d’aprenentatge, o quan el sistema familiar passa o ha passat per transformacions (divorci, adopció, pèrdues…). També en l’adolescència, moment de canvis que de vegades commouen i alteren el sistema familiar. Aquestes dificultats poden ser més o menys preocupants o duradores i aparèixer en diferents moments evolutius de la família o dels infants.

L’atenció als infants i adolescents es fa amb:

  • el servei de diagnòstic i tractaments,
  • el servei d’atenció psicopedagògica
  • el Servei d’Assessorament a Pares i Mares (SAPM)

Oferim diagnòstic i tractament a nens, nenes i adolescents i orientació a les famílies. Els tractaments poden ser psicoterapèutics, psicopedagògics, de logopèdia. A l’adolescència oferim també orientació per ajudar a construir el projecte personal i professional.

Animem als pares a buscar ajuda com més aviat millor. Nombrosos estudis mostren com la intervenció primerenca pot tenir efectes positius en el desenvolupament global dels infants. Se sap que intervenir en la infància treballant amb els pares pot ajudar a evitar dificultats posteriors més greus i augmentar la capacitat d’aprofitar les oportunitats educatives dels infants.

Els nostres serveis són accessibles pels infants des d’abans de néixer, ja que sabem que l’embaràs pot ser estressant en si mateix i difícil i que els primers mesos amb un nadó poden no ser fàcils per a tota la família.

A mesura que els nens creixen poden sorgir noves dificultats: l’arribada de germans, l’anada a l’escola bressol, afrontar els aprenentatges i l’escola…

L’adolescència suposa un altre moment en què sovint les famílies poden experimentar la necessitat de comptar amb un espai en què sigui possible comentar les seves preocupacions en relació amb el seu fill o filla, contrastar les seves idees educatives i cercar informació i/o orientació.

El procediment que se sol seguir consisteix en una o dues entrevistes seguides amb els pares, si cal un procés de diagnòstic que sol implicar tres o quatre visites, que acaba amb una entrevista de devolució i orientació, en la que es decideix les estratègies d’ajuda.

Si s’escau i les famílies ho demanen, treballem de manera coordinada amb les escoles.

Un dels principals objectius de PRESME és promoure la salut mental a través de l’educació. Les experiències d’aprenentatge i les vivències escolars haurien de poder potenciar i enriquir el creixement tant cognitiu com emocional. Això però no sempre és així. Sovint l’escola i els aprenentatges són una font de patiment i no es poden aprofitar prou les oportunitats educatives.

A PRESME comptem amb una llarga experiència en el diagnòstic i el tractament de dificultats vinculades a l’aprenentatge de nens i nenes i d’adolescents.

Des del servei s’ofereixen, un cop establertes les seves dificultats, tractaments adreçats a millorar:

  • L’adaptació
  • Les competències cognitives i emocionals
  • El rendiment escolar de les criatures i els adolescents.

S’ofereixen també tractaments de logopèdia.

El procediment que se sol seguir consisteix en una o dues entrevistes amb els pares, un procés de diagnòstic que sol implicar tres o quatre visites, seguit d’una entrevista de devolució i orientació, en la que es decideix quines han de ser les estratègies d’ajuda.

Si s’escau i les famílies ho demanen, treballem de manera coordinada amb les escoles.

Es tracta d’un servei adreçat a les famílies per prevenir problemes de caràcter emocional, de comportament i d’aprenentatge. Ofereix intervencions de caràcter preventiu i de durada breu en situacions en què les criatures tot just comencen a mostrar comportaments que preocupen.

El SAPM pretén orientar i ajudar les famílies en la criança dels seus fills, detectar de manera precoç possibles dificultats i ajudar a les famílies a entendre millor els símptomes de desajustament dels infants.

Aquest servei està inscrit en el registre del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya amb els números SO 6765 i SO 7893.

Es tracta de prendre decisions conjuntes que permetin donar resposta a les diferents problemàtiques.

El procediment que se sol seguir consisteix en una o dues entrevistes amb els pares, un procés de diagnòstic que sol implicar tres o quatre visites, seguit d’una entrevista de devolució i orientació, en la que es decideix quines han de ser les estratègies d’ajuda.

Si s’escau i les famílies ho demanen, treballem de manera coordinada amb les escoles.

Aquest servei s’ofereix de manera gratuïta a famílies amb pocs recursos en el marc de projectes finançats per les diferents administracions o per donacions.

Moltes investigacions mostren que poder pensar i parlar amb una persona experta pot promoure canvis i millores i resultar molt eficaç en:

  • Una àmplia gamma de problemes emocionals, com depressió, estrès o ansietat, fòbies, obsessions, trastorns de l’alimentació, compulsions.
  • Situacions de crisi relacionades amb fets com poden ser el dol, el divorci, la jubilació o l’atur
  • Dificultats resultants d’experiències i relacions infantils difícils
  • Dificultats per establir o mantenir relacions o per sostenir un projecte de vida o casos en què les persones desitgin créixer a nivell personal

El tractament es basa en la comprensió del pacient per part del terapeuta, que adequa el seu treball al procés d’elaboració i d’autoconeixement que va desenvolupant el pacient.

Els tractaments són d’orientació psicodinàmica i tenen un caràcter integrador.

S’inicien després d’algunes sessions (2 o 3) adreçades a comprendre la problemàtica de cada persona, i a valorar les seves necessitats i característiques personals, així com el context i els objectius del possible tractament.